Vostede está aquí

4º ESO

POLINOMIOS Exercicios

Descargar (pdf)

Descargar (CDF)

Exercicios. Solucións

Descargar (CDF)

Recursos
Cadrado dun binomio Descargar (CDF)
Triángulo de Pascal (1) Descargar (CDF)
Triángulo de Pascal (2) Descargar (CDF)
Triángulo de Pascal (3) Descargar (CDF)
Binomio de Newton Descargar (CDF)
Suma de polinomios Descargar (CDF)
Produto de polinomios Descargar (CDF)
División de polinomios Descargar (CDF)
Regra de Ruffini Descargar (CDF)
ECUACIÓNS Apuntamentos

Descargar (pdf)

Exercicios

Descargar (pdf)

Obtención da fórmula para resolver as ecuacións de 2º grao

Descargar (cdf)

Exercicios. Solucións Descargar (CDF)
Recursos
Resolución de ecuacións de 2º grao Descargar (CDF)

SISTEMAS

de

ECUACIÓNS

Exercicios

Descargar (pdf)

Descargar (CDF)

Exercicios. Solucións Descargar (CDF)
Recursos
Ecuacións lineais. Gráfica Descargar (CDF)
Sistemas de ecuacións lineais. Representación gráfica Descargar (CDF)
Sistemas de ecuacións lineais. Resolución gráfica Descargar (CDF)
INECUACIÓNS Apuntamentos

Descargar (pdf)

Exercicios

Descargar (pdf)

Descargar (CDF)

Exercicios. Solucións

Descargar (CDF)

Recursos
Inecuacións dunha variábel Descargar (CDF)
Sistemas de inecuacións Descargar (CDF)