DATOS
Zona:
3
Número no libro:
34
Nome:
José
Primeiro apelido:
López
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
Os Lameiros
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:02:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
19:51:00
Fin:
19:53:00
Observacións:

Volver ao listado