DATOS
Zona:
1
Número no libro:
21
Nome:
Santiago
Primeiro apelido:
López
Segundo apelido:
Fernández
Lugar onde vive:
O Casar
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:06:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
15:54:00
Fin:
16:00:00
Observacións:

Volver ao listado