Vostede está aquí

Recursos de matemáticas para o bacharelato

Aproximación do número Pi mediante o método de Montecarlo

Descargar (CDF)     
Correa de transmisión Descargar (CDF)     
Liñas e centros dun triángulo Descargar (CDF) Visualizar
Matriz trasposta Descargar (CDF)     
Produto de matrices Descargar (CDF)  
Cálculo de determinantes mediante diagonais Descargar (CDF)  
Cálculo de determinantes mediante menores complementarios Descargar (CDF)  
Matrices 3x3: trasposta, inversa, determinante e rango Descargar (CDF)  
Tipos de ángulos Descargar (CDF)  
Medida de ángulos en graos e radiáns Descargar (CDF)  
Seno e coseno de ángulos complementarios Descargar (CDF)  
Suma de vectores no plano Descargar (CDF)  
Vector proxección (1) Descargar (CDF)  
Vector proxección (2) Descargar (CDF)  
Produto vectorial de vectores no espazo 3D Descargar (CDF)  
Interpretación xeométrica de sistemas lineais con tres incógnitas Descargar (CDF)  
Resolución gráfica de ecuacións lineais con dúas incógnitas Descargar (CDF)  
Sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas. Gráfica Descargar (CDF)  
Sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas. Resolución gráfica Descargar (CDF)  
Inecuacións  dunha variábel Descargar (CDF)  
Sistemas de inecuacións Descargar (CDF)  
Gráfica da función de proporcinalidade Descargar (CDF)  
Gráfica da función afín Descargar (CDF)  
Gráfica da función cuadrática Descargar (CDF)  
Gráfica da función de proporcinalidade inversa Descargar (CDF)  
Gráfica da función exponencial Descargar (CDF)  
Gráfica da función logarítmica Descargar (CDF)  
Gráfica das funcións trigonométricas Descargar (CDF)  
Exemplos da gráfica de funcións racionais Descargar (CDF)  
Exemplos da gráfica de funcións irracionais Descargar (CDF)  
Exemplos de gáficas de funcións Descargar (CDF)  
Función cuadrática. Xogo Descargar (CDF)  
Tanxente e secante a unha curva Descargar (CDF)  
Interpretación xeométrica da derivada Descargar (CDF)  
Función derivada Descargar (CDF)  
Integración numérica (1) Descargar (CDF)  
Integración numérica (2) Descargar (CDF)  
Integración numérica: exemplos Descargar (CDF)  
Teorema do valor medio do cálculo integral Descargar (CDF)  
Cálculo de máximos, mínimos e puntos de inflexión dunha función. Gráfica

Descargar (nb)

(Necesítase Mathematica)